Werken bij FSMA


Interview met Jean-Paul Servais en Annemie Rombouts

Voorzitter en Ondervoorzitter van het directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten 

2015


Stéphane Darimont [Banking Boulevard]: Kan u in enkele woorden de FSMA voorstellen?

FSMA - Jean-Paul Servais :

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) is een autonome, publiekrechtelijke organisatie gelegen in het centrum van Brussel.

De FSMA is één van de twee toezichthouders van de Belgische financiële sector. De wetgever heeft de FSMA bij haar oprichting op 1 april 2011 talrijke (nieuwe) bevoegdheden toegekend. Ze hebben allemaal, rechtstreeks of onrechtstreeks, als doel bij te dragen tot de bescherming van de consument van financiële producten en diensten.

De FSMA heeft exclusieve bevoegdheden onder meer inzake het toezicht op de gedragsregels voor de volledige financiële sector, waaronder banken, verzekeringsondernemingen en pensioenfondsen.

Als toezichtsautoriteit beogen wij een eerlijke en correcte behandeling van de financiële consument.

We willen transparante financiële markten via juiste en volledige informatieverstrekking door de vennootschappen die een beroep doen op die markten.

We bevorderen een correcte financiële dienstverlening door toe te zien op de gedragsregels voor de financiële instellingen, op de financiële producten, op financiële dienstverleners en op de aanvullende pensioenen.

Ten slotte, maar niet in het minst, levert de FSMA een actieve bijdrage tot een betere vorming van alle financiële consumenten, zowel jong als oud.

Zo willen we verzekeren dat het financiële systeem het vertrouwen van zijn gebruikers waard is.

Banking Boulevard: Welk profiel van medewerker zoekt u?

FSMA - Annemie Rombouts:

Om haar opdracht, die een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid inhoudt, succesvol te realiseren rekent de FSMA op de beste professionals die geloven in onze missie. Wij willen medewerkers aantrekken die staan voor hoge kwaliteit, verantwoordelijkheidszin, inzet en toewijding.

Graag gebruik ik dit forum om alle huidige medewerkers van de FSMA tevens te bedanken omdat zij elke dag het beste van zichzelf geven.

De waaier aan bevoegdheden en de controlewerkzaamheden die daaruit voortvloeien hebben de jongste jaren reeds geleid tot een versterking van de teams. De afgelopen twee jaar zijn er ruim 50 nieuwe medewerkers aangetrokken. Ook de komende jaren zetten we deze trend verder en staan onze deuren wijd open voor nieuw, gemotiveerd talent.

Zeer gespecialiseerde functies niet te na gesproken, zoekt de FSMA in de regel multi-inzetbare medewerkers die willen doorgroeien naar verschillende toezichtstaken en hierdoor een ruimere visie krijgen op de FSMA als toezichtsautoriteit.

Banking Boulevard: Hoe verloopt de sollicitatieprocedure?

FSMA Annemie Rombouts:

De medewerkers van de FSMA zijn elk in hun domein hooggekwalificeerd en doorlopen bij hun aanwerving een gedegen procedure.

In haar zoektocht naar geschikte kandidaten neemt de FSMA elke sollicitatie van kandidaten ernstig.

Dit vraagt de nodige tijd. Hoewel wij kort op de bal spelen, heeft het vinden van de geschikte medewerkers die aansluiten bij de bedrijfscultuur voorrang op de snelheid van de procedure.

Elke aanwerving betekent voor de FSMA een engagement op lange termijn. Deze stabiliteit draagt bij tot de vereiste continuïteit in het toezicht.

De procedure bestaat uit 3 stappen: een kennismakingsgesprek, een case study en een extern assessment.

Veel aandacht wordt besteed aan het CV en de motivatiebrief. Op basis hiervan maakt de personeelsdienst in samenspraak met het lijnmanagement een eerste selectie. Naast een goed academisch parcours en nuttige beroepservaring is de tweetaligheid en de kennis van courante ICTtoepassingen van belang.

Nadien volgt er een kennismakingsgesprek met de HR recruiter en één of meerdere lijnmanagers.

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt aandacht besteed aan de competenties, de relevante ervaring, het potentieel en de motivatie van de kandidaat. De inhoud van een aantal vacante functies, de werkorganisatie en de FSMA-cultuur worden tevens toegelicht.

Verloopt het gesprek voor alle betrokkenen positief, dan wordt de sollicitant uitgenodigd voor een case study.

De case study bestaat uit een mondeling en een schriftelijk gedeelte. De expertise, de probleemanalyse, het logisch redeneren en de oplossingsgerichtheid samen met een vlotte, gesynthetiseerde communicatie en een goede pen zijn van belang en worden tijdens deze proef getest.

Ten slotte wordt de kandidaat uitgenodigd voor een screening door een externe partner waarbij zijn motivatie en gedragsvaardigheden geëvalueerd worden.

Indien de verschillende etappes positief verlopen, wordt de kandidaat uitgenodigd voor een gesprek met de Voorzitter en legt de personeelsdienst een voorstel tot aanwerving voor aan het directiecomité, dat de uiteindelijke beslissing neemt.

Banking Boulevard: Wat biedt de FSMA haar medewerkers? Of waarom solliciteren bij de FSMA?

FSMA - Jean-Paul Servais :

De belangrijkste troeven om voor onze instelling te kiezen zijn de maatschappelijke opdracht van de FSMA, een boeiende job inhoud met grote verantwoordelijkheid, de multidisciplinaire en leerrijke omgeving, een aangename werkomgeving waar ruimte is voor debat en een goede work-life balans in combinatie met een gevarieerde en intellectuele uitdaging.

De FSMA hecht veel aandacht aan marktconforme arbeidsvoorwaarden. Ze biedt interessante en eigentijdse werkvoorwaarden die in lijn liggen met deze in de financiële sector.

Voor al onze medewerkers bestaat er een vooropgesteld carrièrepad waarvan het verloop nauw verweven is met de jaarlijkse evaluatie. Collega’s zijn hierdoor niet elkaars concurrenten, maar spelen in eenzelfde team met als doel de opdrachten die aan de FSMA werden toevertrouwd zo goed mogelijk uit te voeren. Deze benadering garandeert een optimale informatiedeling tussen collega’s, wat een essentiële schakel is in het toezicht.

Naast marktconforme loonvoorwaarden besteedt de FSMA ook veel aandacht aan de ontwikkelingsmogelijkheden van haar medewerkers. De FSMA is een kennisgedreven instelling met een eigen cultuur waarbij permanente training en opleiding als een rode draad doorheen heel het carrièreverloop loopt.

Last but not least is de FSMA een organisatie die oog heeft voor de mens achter de medewerker. Het algemeen welzijn van elk individu wordt ter harte genomen.