JURIST VOOR DE DIENST TRANSVERSAAL TOEZICHT OP FINANCIËLE PRODUCTEN (BELEGGINGSINSTRUMENTEN)

Company name

FSMA

Place

Brussel
Belgium

The Job / Responsibilities :

U zal werken voor de dienst ‘Transversaal toezicht op financiële producten’. Samen met de andere medewerkers van die dienst zal u toezicht uitoefenen op informatieverstrekking door emittenten en distributeurs bij de commercialisering van bepaalde beleggingsinstrumenten, zoals gestructureerde schuldinstrumenten en alternatieve beleggingen in roerend en onroerend goed. Dit toezicht gebeurt op twee manieren: enerzijds door toe te zien op de kwaliteit van de informatie en de reclame over de aangeboden financiële producten en anderzijds door te waken over de naleving van de reglementering over de producten zelf. Deze reglementering betreft in het bijzonder de toepassing van het moratorium ingesteld op de commercialisering in België van bijzonder ingewikkelde gestructureerde producten aan niet-professionele klanten.

Daarnaast zal u meewerken aan specifieke transversale projecten en aan de voorbereiding en tenuitvoerlegging van Belgische en Europese wetgevende teksten over beleggingsinstrumenten.

Your profile :

DIPLOMAVEREISTEN

Een masterdiploma in de rechten. Een specialisatiediploma in economisch en/of financieel recht is een troef.

BEROEPSERVARING

U heeft minstens drie jaar relevante beroepservaring in de financiële sector of als advocaat gespecialiseerd in economisch en/of bank- en financieel recht.

SPECIFIEKE VAARDIGHEDEN

Goede kennis van de algemene financiële wetgeving en van de financiële producten;
In staat zijn contacten te onderhouden met de actoren van de financiële sector en standpunten tegenover die gesprekspartners te verdedigen;
Complexe juridische vragen efficiënt kunnen behandelen, zo nodig in een Europese context.

ALGEMENE VAARDIGHEDEN

- Zich kunnen vereenzelvigen met de taken van algemeen belang waarmee de FSMA is belast;
- Analytisch vermogen en zin voor synthese;
- Uitstekende logische structurering van mondelinge en schriftelijke communicatie;
- Vaardigheid om zelfstandig en in teamverband te werken;
- Aanpassingsvermogen en aandacht voor interpersoonlijke relaties;
- Doelgerichtheid, assertiviteit en overtuigende argumentatiekracht;
- Zin voor dosering en proportionaliteit;
- Professionaliteit: bekwaamheid, correct gedrag en de wil om vooruitgang te boeken;
- Grondige kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels;
- Kennis van de gebruikelijke Microsoft Office-toepassingen (Outlook, Word, Excel, ...).

Elke medewerker van de FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.


(Kindly make reference to Banking Boulevard when applying for this position).
(Bedankt om naar Banking Boulevard te verwijzen als u solliciteert).
(Merci de bien vouloir faire référence au site-emploi Banking Boulevard lors de votre sollicitation).